NPH2018_164: Thiên Hạ Sự giao lưu cùng độc giả ngày 2/9/2018

Tổ chức Đào Minh Quân kêu gọi không biểu tình ngày 2/9/2018. Cuộc Tổng Bểu Tềnh thành Tổng cờ lông công tông. NVHN muốn mua chuộc nhân viên TLS còn lâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s