NPH2018_157: Âm mưu kích động đồng bào Công giao và tạo chiến tranh tôn giáo

Với sự tuyên truyền từ Kim Chỉ Nam Việt Tân hải ngoại một số CCB và bọn người cà ngọng tư tưởng đã mắc bẫy tạo bát ổn xã hội. Thiên Hạ Sự mời các bạn nghe lời phấn tích rõ ràng, khúc chiết mang tính thuyết phục của Facebooker Phạm Xuân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s