NPH2018_151: Facebooker Phạm Xuân cảnh báo những âm mưu thù địch trên mạng xã hội

Võ Đông Cung là ai? Sao được nhóm Trịnh Hoài xưng tươc hiệu Kim Chỉ Nam và gọi một cách sấc mé Bảo Tàng Viện Quân Sử QĐND là kho phế liệu?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s