NPH2018_147: Một nhóm nhỏ đến phản đối buổi ra mắt sách tại Toronto, Canada

Một nhóm nhỏ chừng 16 người sau khi gửi hàng trăm emails và nhắn tin nhưng cũng chỉ nhóm nhỏ không dám mang cờ VNCH đòi xâm nhập một phòng họp ra mắt sách “Chân Dung Hồ Chí Minh”.
Trong tay không có giấy mời mà còn bịa đặt cảnh sát bắt dẹp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s