NPH2018_142:Cộng đồng người Việt nên học hỏi TNS John McCain

TNS John McCain đã mất ở tuổi 81, cuộc sống xem như thọ và đáng nhẽ ông đã mất cách đây 41 năm. Một sự sắp đặt mầu nhiệm của thiên mệnh để ông còn sống và giúp đỡ cho phát triển bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. NB NPH nếu cũng đã chết ngày 30/11/1968 thì ngày nay có người bắc nhịp cầu NQ36 không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s