NPH2018_141: Tưởng nhớ TNS John McCain

Sự hàn gắn nối kết Hoa Kỳ vá Việt Nam của ông John McCain là một bài học nhân văn cho NVHN nhất là những người Chống Cộng cực đoan. Chắc chắn ông không hề biết NQ36 nhưng ông đã sẵn sàng quên hận thù và nâng cấp đối tác toàn diện. Người kho7ng cùng máu mủ Việt Nam mà họ lại như thế tại sao chúng ta không xấu hổ khi chống đối đất nước?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s