NPH2018_125: Chiếu chỉ thoái vị của Bảo Đại

Ngày 30/8/1945 Vua Bảo Đại trao ấn và kiếm cho Trần Huy Liệu chấm dứt chế độ quân chủ mở đầu cho đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau khi Cách Mạng tháng 8 thành công ngày 19/8/1945.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s