NPH2018_122: Phạm Đình Trọng – Những sự thật về Gạc Ma cần sáng tỏ

“Không được nổ súng” hay “Không được nổ súng trước”. Ai là người ra lệnh. Tướng Hoàng Kiền chê tướng Lê Mã Lương không phải là tướng Hải Quân, vậy tướng Công Binh có phải là HQ không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s