NPH2018_118: Ngô Mạnh Hùng anh là ai?

Video tố cáo viên chức nhà nước Việt Nam vu cáo, bịa đặt về dân chúng. Trưởng ban Dân Vận hay Dân giận Thái Nguyên Ngô Mạnh Hùng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s