NPH2018_103: “anh hùng diệt Cộng” quỳ lạy CSVN xin tha – P2

Trở về Houston ngày trước ngàuy sau đã gáy “tiếp tục đấu tranh” . Hải nghoại đánh võ mồm 43 năm rồi cháu. Michael Minh Phương Nguyễn khó tìm cơ hội như Will Nguyễn. Đáng lẽ Will Nguyễn nên chờ Michael trả tự do về Mỹ rồi hãy “gáy”. Hai bạn này không nhìn gương kỳ nhông, kỳ đà cắc ké Nam California hay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s