NPH2018_067: Nguyễn Mạnh Cường hội luận ngày 10/7/2018 Phần 3

Chuyện gian lân bầu cử không phải từ các liên danh ưng cử mà từ ngay Ban Tổ Chức bầu cử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s