NPH2018_065: Nguyễn Mạnh Cường hội luận ngày 10/7/2018 phần 1

Chuyện thời sự Việt Nam qua chuyến đi của ngọai trưởng Mike Pompeo, tổng biểu bình xẹp như bánh xéo với sự thất bại và lời mặt buôn hàng giả bán hận thù.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s