KBCHN428 – Iêu nắc “nật sử” Niên Nục địa vào CAni

Trong vòng 2 tháng từ ngày 20/2/2018 đến 21/4/2018: KBCHN bị 2 lần “đảo chính” hụt chút xíu mất trang mạng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s