Những thước phim chân thực và khách quan vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Những thước phim này do phóng viên BBC thường trú tại Sài gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lịch sử phải được phản ánh một cách trung thực và khách quan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s