KBCHN421 – 55 ngày: Sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam – Chương 1 & 2

Nguyên bản từ “55 days: The Fall of South Vietnam” của Alan Dawson, Cao Minh trích dịch, phát hành NXB Sự Thật năm 1990

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s