Nhà báo Nguyễn Phương gửi thư cho thành phố Westminster

Góp ý về phiên họp ngày 22 tháng 5 năm 2019

22 tháng 5 năm 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Code of Ethics and Resolution

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng cứu xét đề nghị thông qua những sự kiện như sau: 

1/ Tôi đã đọc City of Westminster “Ethics Policy For Elected and Appointed Officials”. Bản văn được soạn thảo bởi ông David Johnson và công bố trong trang mạng của thành phố. Tôi nghĩ đây là một tiêu chuẩn điều hành tốt và thành phố cần để giải quyết những tranh cãi cũng như tái lập sự đoàn kết đang xảy ra và có thể đưa đến sự sụp đổ hệ thống hành chính trong những ngày sắp đến. Nếu quý vị cực đoan và quyết định từ chối bản dự thảo này tức là quý vị đã coi thường dư luận nếu không nói muốn nói là quý vị thực sự độc tài và manh nha xây dựng một chính quyền độc tài.

Ngày 3 tháng 5 năm 2019, tôi được biết thành phố sắp sửa có thêm 3 vụ kiện nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chấp nhận bản dự thảo này để làm cho thành phố tránh những rắc rối tương tự trong tương lai. Vui lòng đừng tăng thuế cư dân để trả nợ cho việc làm ngu xuẩn của quý vị.

2/ Bảng vinh danh diễn viên Ngô Thanh Vân cần phải thu hồi vì nếu chỉ ghi vài biên bản phiên họp thì thực tế Resolution mà cô Ngô Thanh Vân đang có trong tay vẫn có tên cả 5 nghị viên.  

Theo như hình ảnh trong bài viết dưới đây thì Thị trưởng Tạ Đức Trí và vơ là Đòan Quế Anh cùng nữ tài tử Kiều Chinh đã ký hợp động với đại diện sản xuất là ông Alan Vo Ford có văn phòng tại Hoa Kỳ số 23 Corporate Plaza, Suite 150, Newport Beach, CA 92660. Thành viên của The Producers Guild of America.

Ngay sau khi sự kiện Ngô Thanh Vân ngay lập tức ỏng Alan Vo Ford đã tháo gỡ toàn bộ những tấm hình liên quan đến phim “Hai Phương” cũng như hình ảnh ký kết hợp đồng với Thị trưởng Trí Tạ và vợ ông và nữ diễn viên Kiều Chinh. Tôi và rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đã kịp thời lưu trữ để làm bằng chứng trong bài viết dưới đây:

https://thienhasu2018.com/2019/03/31/day-la-nguyen-nhan-tai-sao-thi-truong-ta-duc-chi-lam-nghi-quyet-vinh-danh-ngo-thanh-van/

(City Clerk plese click on link tho show pictures.)

Việc Thị trưởng Tạ Đức Trí có công việc riêng bên ngoài là chuyện hợp pháp tôi không bàn đến. Nhưng ông đã dùng thành phố của chúng ta và đã lợi dụng chức vụ để tưởng thưởng cho diễn viên Ngô Thanh Vân sau khi ký hợp đồng về sản xuất phim ngày 1 tháng 1 năm 2018 là chuyện cần suy nghĩ.   

Trong quá khứ Thị trưởng Trí Ta đã ban hành những quyết định như No Communist Zone, No display Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa và chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mặc áo có cờ Việt Nam. Nay Cô Ngô Thanh Vân cũng là một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng cũng mặc áo Việt Nam và là người không phải công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân Westminster thì lại được vinh danh, tại sao? Nghị quyết vinh danh phải chăng là một sự trao đổi vì quyền lợi gia đình?

Trong phiên họp ngày 27/3/2019 luật sư Richard Jones đã đề nghị rút lại bằng vinh danh và làm lại bản mới với 3 người nhưng quý vị lại nông cạn chỉ ghi chú vào biên bản.

Đính kèm link bài viết của tờ Voice of Orange County viết về những tệ hại của thành phố.  

(Link này không cần chiếu chỉ dùng tham chiếu.)

Vui lòng đừng tạo thêm những quyết định sai lầm mà quý vị đã làm thất thoát tiền thuế của chúng tôi vì những vụ kiện liên quan đến đạo đức, kỳ thị và ngu xuẩn của quý vi trong những năm qua.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchn.net
http://thienhasu2018.com
email: bacha52@gmail.com

cc: – Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Comment on the May 22, 2019 meeting

May 22, 2019

From: Nguyen Hung
          Freelance Reporter

To: Honorable Mayor, Tri Ta
      The Honorable City Council members
      Honorable City Manager and City Attorney

Topic: Code of Ethics and Ngo Thanh Van Resolution

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a resident of Westminster, wrote this letter to ask Westminster City Council to please adopt Code of Ethics and correct the Resolution handled to Ngo Thanh Van by mistake.

1 / I read City of Westminster “Ethics Policy for Elected and Appointed Officials” that was drafted by Mr. David Johnson on the city website. I think this is a good procedure standard and the city needs to resolve the controversy and re-establish ongoing unity. Those could lead to the collapse of the administrative system in the coming days. If you are extreme and decide to reject this draft, you have underestimated the public. I do not want to say that you are really dictatorship and have a strong dictatorship.

On May 3, 2019, I learned that the city was about to have 3 more complaints that may cause the future three separated lawsuits. I think we need to accept this draft to make the city avoid similar problems in the future. Please do not raise residents tax to repay your stupid works.

2 / The resolution of actor Ngo Thanh Van needs to be retrieved because it was only noted in minutes of the meeting, then the fact that Ngo Thanh Van’s Resolution is still in her hand and it still has all five members’ name on.

According to the images in the article below, Mayor Ta Duc Tri and his wife Doan Que Anh and actress Kieu Chinh signed a contract with the production representative, Mr. Alan Vo Ford (Members of The Producers Guild of America) with an office in the United States, 23 Corporate Plaza, Suite 150, Newport Beach, CA 92660. Immediately after Ngo Thanh Van’s issue, Alan Vo Ford removed all the photos related to the movie “Hai Phuong” as well as the pictures signed movie contract with Mayor Tri Ta and his wife and actress Kieu Chinh. I and a lot of people in the Vietnamese community have timely archived for evidences in the article below:

https://thienhasu2018.com/2019/03/31/day-la-nguyen-nhan-tai-sao-thi-truong-ta-duc-chi-lam-nghi-quyet-vinh-danh-ngo-thanh- valve/

(City clerk please click on the link to show pictures).

The fact that Mayor Ta Duc Tri has a private job outside the City Hall is a legal thing I don’t discuss. But he should not use our city and took advantage of the position to reward actor Ngo Thanh Van after signing a contract for film production on January 1, 2018, which is a matter of thought.

In the past, Mayor Tri Ta issued decisions such as No Communist Zone, No display Socialist Republic of Vietnam and anti-singer Dam Vinh Hung who wore Vietnamese flag. Now Ms. Ngo Thanh Van is also an artist like Dam Vinh Hung who also wears a Vietnamese shirt and is a non-US citizen or Westminster resident who is honored, why?  Is Resolution exchange for his family’s profit?

In the meeting on March 27, 2019, attorney Richard Jones proposed to withdraw the honor and re-do it with 3 people but you were shallow only to note the minutes.

Attached to the link of the Voice of Orange County article about the city’s bad.

(Note: This link don’t need to show just to reference.)

Please do not make any wrong decisions that you have lost to our taxes because of your moral, discrimination and stupid lawsuits.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here for always believing in American justice.

Best regards,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC # 93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchn.net
http://thienhasu2018.com
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

55853861_1232114636963475_2748201014086598656_n caption.jpg
2019-03-30_0943.png
2019-03-30_0942.png
55807353_2107251999328868_6594378136421400576_n.jpg

56140515_2107251989328869_3184636959137988608_n.jpg
56248092_2107251982662203_4052281599163629568_n.jpg
56255283_2107252052662196_2496479534988132352_n.jpg

With South Vietnam Heritage flag

thi-truong-ta-duc-tri-noi-gi-ve SVN 1.jpg
SVN 2.png

Then There is no South Vietnam Heritage flag just because he was dealing business with Vietnam?

khong co.jpg
2019-04-01_2130.png
53877533_656022914834414_5878326441577283584_n.jpg
2019-03-15_0103.png
53224143_323590021849660_5250017565631053824_n.jpg
53649999_323589405183055_5001474946447179776_n.jpg
Bui_Phat_23.png
53890994_322469181961744_2578096360427356160_n.jpg
clipboard14.jpg
clipboard10.jpg
ngo-thanh-van-duoc-chinh-thi-truong-thanh-pho-westminster-tang-bang-kh-0d2874f0.jpg
ve-que-an-tet-dau-xanh-dau-do-7.jpg
ve-que-an-tet-dau-xanh-dau-do-6.jpg

Advertisements

Sau kết luận thanh tra, vợ Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM xin từ chức

(VTC News) – Bà Nguyễn Thị Yến Trinh, Hiệu trưởng trường chuyên Lê Hồng Phong và là vợ Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Ngày 20/5, lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5, TP.HCM) cho biết, bà Nguyễn Thị Yến Trinh, Hiệu trưởng nhà trường vừa bày tỏ nguyện vọng xin từ chức tại cuộc họp Hội đồng sư phạm của trường.

Lý do bà Trinh đưa ra là vấn đề sức khỏe không đảm bảo và cũng mong muốn cơ hội cho nhiều người trẻ thể hiện bản thân. Hiện lãnh đạo trường Lê Hồng Phong mới chỉ ghi nhận nguyện vọng của bà Trinh.

Bà Nguyễn Thị Yến Trinh được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào năm 2014. Trước đó, bà Trinh là hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên. Bà Trinh cũng là vợ của ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sau ket luan thanh tra, vo Giam doc So GD&DT TP.HCM xin tu chuc hinh anh 1
 Nguyễn Thị Yến Trinh – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. (Ảnh: Trường Lê Hồng Phong)

Theo kết quả thanh tra của TP.HCM đầu năm 2019, bà Trinh được xác định nằm trong danh sách các cán bộ đi nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách trái quy định.

Cụ thể, năm 2018, trước khi được cử đi Đức để tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công, bà Nguyễn Thị Yến Trinh từng đi Anh và Nhật Bản.

Việc đi nước ngoài này trái với quy định về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo Quyết định 12/2018 của UBND TP.HCM.

Ngoài ra, Trường chuyên Lê Hồng Phong còn thực hiện ký các hợp đồng cho thuê trụ sở làm việc, hợp đồng liên kết đào tạo bóng đá nhưng không có văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

NHẬT LINH

NPH2019_209: Phỏng vấn ông David Johnson người thảo Quy Tắc Đạo Đức của thành phố Westminster

Ngày 20/5/2019
bản dự thảo Quy Tắc Đạo Đức cho các dạn cử và người được bổ nhiệm làm việc tại thành phố Westminster.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn, Đại biểu Quốc hội nói gì?

(VTC News) – Trước việc ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn, các đại biểu cho rằng, cử tri có cơ sở để nghi ngờ việc bỏ trốn này không phải là ngẫu nhiên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố về tội buôn lậu và vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông chủ của Công ty Nhật Cường bỏ trốn đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Tong Giam doc Cong ty Nhat Cuong bo tron, Dai bieu Quoc hoi noi gi? hinh anh 1
 Đại biểu Dương Trung Quốc.

Nhận định, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, đại biểu Dương Trung Quốc, Đoàn Đồng Nai cho rằng, ông thấy làm lạ vì người làm kinh tế để phát hiện những vi phạm của họ phải điều tra, cả một quá trình chuẩn bị, đủ cơ sở mới bắt: “Một người vi phạm nằm trong tầm ngắm như vậy rồi, tại sao họ lại trốn được. Đứng về mặt xã hội, an toàn, trật tự, tôi cho rằng đó là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Người dân có quyền đặt ra những câu hỏi”.

Trước việc Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bỏ trốn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Bến Tre cũng cho rằng, cử tri có cơ sở để nghi ngờ việc bỏ trốn này không phải là ngẫu nhiên.

Tong Giam doc Cong ty Nhat Cuong bo tron, Dai bieu Quoc hoi noi gi? hinh anh 2
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng Ban Dân nguyện.

“Từ giai đoạn khởi tố đã phải nắm đầy đủ thông tin và giám sát liên tục chứ không chỉ khởi tố. Sao bắt hàng hóa thì được mà bắt người thì không. Tôi cho rằng có nhiều khuất tất. Sự nghi ngờ của cử tri và người dân là có cơ sở”

Ông chủ Nhật Cường được cho là đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngày 9/5. Nếu đúng như vậy, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn đúng ngày chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile bị khám xét tại Hà Nội.

Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bỏ trốn từ khi nào?

Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bỏ trốn từ khi nào?
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bỏ trốn từ 9/5, thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh của công ty này. 

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.VĂN HẢI-NGUYỄN HẰNG/VOV1

Kinh Khủng: Google biến toàn bộ điện thoại Huawei thành “cục gạch”

Thật vậy, điện thoại Huawei đã bị Google cấm cửa, tạm thời nhiều chức năng trên Android không thể sử dụng được,  và tương lai có thể bị cấm hoàn toàn. Được biết trên điện thoại Huawei hiện nay đang dùng hệ điều hành Android miễn phí như các hãng điện thoại lớn như Samsung, LG, Nokia …


Google cho biết: “Chúng tôi tuân thủ sắc lệnh và đang xem xét các vấn đề liên quan. Đối với người dùng dịch vụ của chúng tôi, Google Play và các giải pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục được vận hành trên các thiết bị Huawei sẵn có”.
Sắc lệnh được ký bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 15/5 được cho là cấm Huawei và một nhà Sản xuất thiết bị mạng viễn thông TC khác là ZTE bán thiết bị cho Mỹ, cũng như cấm các Công ty Mỹ bán Công nghệ cho họ.

Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đưa Huawei vào một “danh sách đen” – danh sách những Công ty bị cho là làm Gián điệp cho CS Bắc Kinh – nhằm cấm Công ty này giao dịch kinh doanh với các Công ty Mỹ.
Theo nguồn tin từ Reuters: Huawei Technologies sẽ ngay lập tức mất quyền tiếp cận các bản cập nhật hệ điều hành Android về sau (ví dụ như nền tảng Android Q sắp ra mắt). Ngay cả khi dùng phiên bản nguồn mở của Android (AOSP), smartphone của Huawei cũng không có Google Play và Gmail,  hay YouTube. Theo một nguồn tin nội bộ, Google sẽ “cắt” luôn cả hỗ trợ kỹ
thuật cho Huawei.
Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, ngay sau Google, hàng loạt Công ty khác của Mỹ là Qualcomm, Intel, Xilinx, và Broadcomm cùng đồng loạt tuyên bố ngưng làm ăn với Huawei
Intel là nhà cung cấp chip máy chủ chính cho Công ty TC, Qualcomm cung cấp cho Huawei sản phẩm vi xử lý và chip sóng (modem) dùng trên nhiều smartphone hãng này, Xilinx bán chip lập trình được sử dụng trong mạng của Huawei và Broadcom là nhà Cung cấp chip dành cho các sản phẩm switch (bộ chuyển đổi), một thành phần quan trọng trong hệ thống mạng viễn thông. Các nhà Sản xuất chip Mỹ hiện đang từ chối bình luận về việc này.
Huawei đang nuôi tham vọng rất lớn là trở thành hãng sản xuất smartphone số một thế giới, với nhiều quý liên tục tăng trưởng ổn định. “Đòn hủy diệt” đến từ Google chắc chắn sẽ khiến tham vọng trở thành nhà Sản xuất smartphone số một thế giới của Huawei trở nên cực kỳ khó khăn, và có thể nói là tan tành mây khói.
Từ nay sẽ chẳng ai dám mua Huawei nữa, trừ người TC lục địa, nơi mà họ đã cấm cửa gần như toàn bộ các hãng Mỹ như Google, Facebook ….

Bộ Văn hóa lên tiếng việc Ngọc Trinh mặc phản cảm ở Cannes

Tiền Phong Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình nhận định, hình ảnh của Ngọc Trinh quá phản cảm và không phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Bộ váy hở bạo của Ngọc Trinh hôm 19/5 ở Cannes gây phản cảm và nhận nhiều chỉ trích từ công chúng

Hôm 19/5, Ngọc Trinh tham dự buổi công chiếu bộ phim “A Hidden Life” trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 tại Pháp với bộ váy hở bạo, phản cảm khiến dư luận “dậy sóng”.

Không chỉ truyền thông trong nước mà nhiều trang tin quốc tế cũng cho rằng Ngọc Trinh mặc táo bạo, phản cảm để gây sự chú ý.

Trước sự bất bình của dư luận, Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cũng nhận định, hình ảnh của Ngọc Trinh quá phản cảm và không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cho dù là sự kiện quốc tế nhưng Ngọc Trinh vẫn tham gia với tư cách người Việt nên trang phục đó là không thể chấp nhận, làm xấu hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thái Bình cũng cho biết Bộ không cử Ngọc Trinh đi Cannes với bất cứ tư cách gì.

Nói thêm về vụ việc, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định qua cách trả lời truyền thông, Ngọc Trinh ý thức được việc mặc trang phục của mình và cho rằng mình là nữ hoàng nội y, mặc như vậy là bình thường. Do đó “Tôi hy vọng mọi người sẽ lên án mạnh mẽ về hành động này của Ngọc Trinh để giới trẻ không có cái nhìn lệch lạc về sự tự tin quá đà như vậy”, ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Trang phục Ngọc Trinh mặc hôm 18/5 ở Cannes

Trước đó, vào tối 18/5, khi tham dự một sự kiện tại LHP Cannes, Ngọc Trinh cũng chọn một thiết kế xuyên thấu và táo bạo thả rông vòng một. Tuy nhiên thiết kế này có phần kín đáo và tinh tế hơn.

Bảo Hân

Tổng thống Trump: Nếu Tehran tấn công, đấy sẽ là dấu chấm hết cho Iran

Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã đưa ra một cảnh báo đáng ngại cho Iran rằng nếu nước cộng hòa Hồi giáo tấn công lợi ích của Mỹ, thì đấy cũng sẽ là dấu chấm hết cho nước này.

Tổng thống Trump “đau đầu” với mọi điểm nóng thế giớiVideo: Iran dọa chiến tranh, Mỹ tung “siêu bom” khiến mọi kẻ thù khiếp sợDoạ chiến tranh với Mỹ, Iran “vừa đấm vừa xoa”!
tong thong trump neu tehran tan cong day se la dau cham het cho iran

“Nếu Iran muốn tham chiến, đó sẽ là sự kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe dọa Mỹ nữa”, ông Trump viết trong một tweet trên trang Twitter ngày 19/5.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng khi Hoa Kỳ đã triển khai một nhóm tàu ​​sân bay và máy bay B-52 tới khu vực Trung Đông để đối phó những gì mà Washington gọi là “mối đe dọa” của Iran.

Mới đây Tướng Qassem Suleimani – Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đã triệu tập lực lượng dân quân tại Iraq trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng leo thang, theo nguồn tin của tờ Guardian.

Ngày 18/5, phát biểu với hãng thông tấn IRNA trước khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ sẽ không có chiến tranh bởi Iran không muốn chiến tranh và cũng không có nước nào có ý định đối đầu quân sự với Tehran tại khu vực này.

“Chúng tôi chắc chắn… sẽ không có chiến tranh vì chúng tôi không muốn chiến tranh cũng như không ai có thể đối đầu với Iran trong khu vực”, ông Zarif nói.

Tối Chủ nhật (19/5), một quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống giữa khu vực Vùng Xanh gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Các nguồn tin cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã được tăng cường quanh Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ và đại sứ quán các nước sau vụ tai nạn.

Cơ quan an ninh Iraq tiếp tục điều tra vụ việc để xác định nguồn gốc của vụ phóng tên lửa, trong khi chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, cố vấn an ninh quốc gia lâu năm của Tổng thống Trump John Bolton đang thúc đẩy một đường lối cứng rắn đối với Iran, nhưng kế hoạch này vẫn chưa nhận được sự chấp thuận.

Vào Chủ nhật, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tổ chức khẩn cấp các cuộc đàm phán khu vực để thảo luận về căng thẳng vùng Vịnh. Nước này cho biết họ không muốn chiến tranh với Iran nhưng sẵn sàng tự vệ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các vụ tấn công nhằm vào 4 tàu chở hàng tại ngoài khơi bờ biển Fujairah của UAE hồi cuối tuần trước, trong đó có 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, và vụ tấn công nhằm tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng cũng của nước này. Vụ tấn công được cho là được thực hiện bởi phiến quân Yemen, hành động theo lệnh của Iran.

Tổng thống Trump “đau đầu” với mọi điểm nóng thế giới
Từ điểm nóng Iran và Venezuela đến đàm phán thất bại với Trung Quốc và Triều Tiên, đều đang khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump …
Video: Iran dọa chiến tranh, Mỹ tung “siêu bom” khiến mọi kẻ thù khiếp sợ
Không quân Mỹ đã công bố đoạn clip ghi lại cảnh oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả liên tiếp hai quả bom xuyên phá …

Doạ chiến tranh với Mỹ, Iran “vừa đấm vừa xoa”!
Iran doạ tên lửa tầm ngắn nước này có thể “dễ dàng” bắn trúng các tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh, nhưng mặt khác cũng …

An NhiAFP

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn

TTO – Cả một vùng ký ức rực lửa về đường Trường Sơn nửa thế kỷ trước đang được tái hiện đầy sống động tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 1.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đường Trường Sơn năm 1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Hàng trăm bức ảnh quý về những năm tháng hào hùng không thể nào quên trên những cung đường Trường Sơn máu lửa, cùng nhiều hiện vật chiến tranh chất chứa đầy ký ức một thời hào hùng đang phủ kín phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh và cả ngoài khuôn viên sân vườn rất đẹp của bảo tàng này.

Đây là triển lãm chuyên đề Ký ức Trường Sơndo Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp cùng Binh đoàn 12 tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019).

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 2.

Tái hiện một căngtin Trường Sơn thân thuộc tại triển lãm – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Triển lãm tái dựng quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, những mốc son tiêu biểu của bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những đóng góp to lớn của những người lính Trường Sơn hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần trưng bày Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước không chỉ có những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt một thời hoa lửa của những người lính giữa rừng Trường Sơn đầy hiểm nguy, mà còn có nhiều kỷ vật chiến tranh rất thiêng liêng như balô người lính, đôi dép cao su, những cuốn nhật ký, những cuốn sổ chép thơ – nhạc, những tờ tin Trường Sơn, bộ tiền Trường Sơn… và cả những cây đàn được làm từ ống pháo sáng của địch.

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 3.

Một góc rừng Trường Sơn được tái hiện trong triển lãm – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Một vài sắp đặt trong triển lãm, tái hiện một góc rừng Trường Sơn còn sống động trong ký ức của nhiều người với những hình ảnh thân thuộc: cây súng dựng cạnh balô trĩu nặng, cánh võng, cây đàn ghita, chiếc mũ cối và cây gậy Trường Sơn, hay những trái bom lớn bên đường và tấm biển với dòng cảnh báo “Có bom”…

Và có cả một căngtin Trường Sơn như một quán lá nhỏ ven đường. Quán lá ấy không thể thiếu một cây đàn tự chế cho những phút giây ngơi nghỉ, thả lỏng của những người lính tuy ngày đêm đối mặt với hiểm nguy và cái chết nhưng vẫn giữ cho mình những khoảng trời lãng mạn, lạc quan.

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 4.

Những đồ dùng tự tạo từ vỏ pháo sáng của địch của lính Trường Sơn – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thế nên, không lạ là, chiếm hầu hết trong những bức ảnh trưng bày về thời khốc liệt “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” ấy lại là những hình ảnh người chiến sĩ rạng ngời trong nụ cười tỏa sáng hay những khoảnh khắc chan chứa yêu thương của tình đồng đội, khi họ ngồi hát bên nhau, sẻ chia từng giọt nước cho nhau, đọc thư nhà bên nhau…

Triển lãm kéo dài tới hết ngày 31-5.

Những khoảnh khắc không thể nào quên trên đường Trường Sơn của một thời rực lửa:

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 5.

Công binh Trường Sơn tháo rời và vận chuyển từng bộ phận của xe tăng qua địa hình hiểm trở – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 6.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và chính ủy Đặng Tính tại lán rừng Trường Sơn vào tháng 3-1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 7.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đường Trường Sơn năm 1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 8.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 596 Bộ tư lệnh 559 chốt giữ trọng điểm ngã ba Lùm Bùm vào tháng 3-1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 9.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh 559 vào tháng 3-1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 10.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm bộ đội Trường Sơn tại Quảng Trị năm 1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 11.

Đọc thư nhà trước lúc lên đường làm nhiệm vụ – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 12.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội Trường Sơn – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 13.

Trung đội nữ lái xe mang tên Nguyễn Thị Hạnh gồm 40 cô gái làm nhiệm vụ vận chuyển khí tài, đạn dược đã dũng cảm vượt qua nhiều trọng điểm đánh phá ác liệt, chi viện cho chiến trường miền Nam – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 14.

Bộ đội đọc Bản tin Trường Sơn giữa giờ nghỉ chân – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 15.

Buổi biểu diễn của đội nghệ thuật xung kích tại cung đường B45 – binh trạm 42 Tây Trị Thiên vào tháng 8-1979 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 16.

Các chiến sĩ chủ lực Đại đội 3 bộ binh đánh chiếm đồi Không Tên trong chiến dịch phản công Đường 9 – Nam Lào vào tháng 3-1971 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 17.

Các nữ chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 32, đường ống, Bộ tư lệnh 559 xây dựng đường ống xăng dầu qua suối đoạn K7B, Nam Mương Noong – Lào đi K8A Tây Trường Sơn vào tháng 1-1972 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 18.

Hành quân vào Nam tại cung giao liên bộ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 71 trên tuyến Tây Trường Sơn vào tháng 8-1962 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 19.

Lực lượng giao liên Trường Sơn đưa đoàn quân theo đường bộ vượt qua điểm cao 900m dốc Nguyễn Chí Thanh, dốc Bà Định, dốc 1001m vào chiến trường miền Nam vào tháng 10-1966 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 20.

Lực lượng vận tải Trường Sơn vận chuyển cơ giới lớn, chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh tại binh trạm 36 – Nam Thừa Thiên vào năm 1974 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 21.

Các nữ chiến sĩ Trung đoàn 671 đường ống binh trạm 14 lắp đặt đường ống xăng dầu qua trọng điểm Phu La Nhích vào năm 1972 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 22.

Nữ giao liên Nguyễn Thị Huấn – binh trạm 32 – chia sẻ nước cho đồng đội trên đường hành quân vào năm 1971 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 23.

Thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam hành quân vào Trường Sơn năm 1972 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 24.

Tổng bí thư Lê Duẩn thăm bộ đội Trường Sơn năm 1973 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 25.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thăm và động viên chiến sĩ Tiểu đoàn 101 ôtô vận tải anh hùng thuộc Trung đoàn 13, Bộ tư lệnh 559 trong chiến lược vận chuyển mùa khô 1970-1971 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 26.

Vận chuyển hàng bằng phương thức gùi thồ vào tháng 2-1962 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

Rực lửa ký ức đường Trường Sơn - Ảnh 27.

Xe qua ngầm Se La Nông vào tháng 4-1975 – Ảnh: THIÊN ĐIỂU chụp lại

THIÊN ĐIỂU

Advertisements

kbchn, kbc hải ngoại, thienhasu, thiên hạ sự, NVHN, CCCĐ